Wydawca treści Wydawca treści

Oferta pracy

NADLEŚNICTWO PŁYTNICA ogłasza nabór na stanowisko pracy:

specjalista ds. administracyjnych

 

 1. Organizator naboru: Nadleśnictwo Płytnica
 2. Warunki zatrudnienia:
 1. Umowa o pracę na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 1. Prowadzenie spraw gospodarki mieszkaniowej (umowy najmu, kalkulacje, fakturowanie).
 2. Przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości w tym prowadzenie przetargów.
 3. Obowiązki magazyniera (przyjmowanie i wydawanie materiałów).
 4. Obsługa spraw z zakresu telefonii analogowej i komórkowej nadleśnictwa.
 5. Prowadzenie transportu (rozliczanie kart drogowych i nadzór nad środkami transportu).
 6. Prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu ochrony środowiska (gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska).
 7. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi nadleśnictwa i odpowiedzialności cywilnej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z podatkami lokalnymi (podatek od nieruchomości).
 9. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 10. Prowadzenie amortyzacji środków trwałych.
 11. Przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku nadleśnictwa.
 12. Opisywanie merytoryczne dowodów zakupu (FV).
 13. Udzielanie zamówień bez zastosowania ustawy Pzp do 30 tys. euro z zakresu spraw objętych zakresem stanowiska.
 1. Wymagane kwalifikacje niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe : administracyjne I lub II stopnia,  ekonomiczne I lub II, budowlane , ochrona środowiska. Preferowane dodatkowo leśnictwo i administracyjne lub inne.
 2. Doświadczenie zawodowe 5 lat pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego, ekonomii i Prawa zamówień publicznych w stopniu podstawowym.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Znajomość techniki pracy biurowej.
 6. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
 7. Mile widziane przebyte kursy i szkolenia.
 8. Dyspozycyjność.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. CV z podanymi danymi do kontaktu.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych.
 4. Kopie dokumentów określających staż pracy, potwierdzonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Kopie dokumentów określających wykształcenie, potwierdzonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem.
 6. Referencje i inne dokumenty określających przebyte kursy i szkolenia, potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Oświadczenia Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i ich dalszym przechowywaniu w aktach archiwalnych.
 8. Spis załączonych dokumentów.

 

 1. Ocena dokumentów:

Dokumenty zostaną sprawdzone m.in. pod kątem prawidłowości wypełnienia (czytelne podpisy) oraz zgodności z prawdą. Po zakończeniu naboru zostaną zarchiwowane.

Wymagane oświadczenia można pobrać ze strony internetowej nadleśnictwa.

 

Komplety dokumentów w terminie do 28 grudnia 2015r. można składać w sekretariacie nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres:

 

Nadleśnictwo Płytnica

Nowa Szwecja 6

78-600 Wałcz

 

Kandydaci wyłonieni w drodze wstępnego wyboru zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub SMS-em.

 

Osoba zakwalifikowana do pracy zostanie pisemnie powiadomiona o decyzji nadleśniczego.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica może unieważnić nabór na w/w stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.